ONGOING PROJECTS
Bhalchandra Vihar
BHALCHANDRA VIHAR, BHONDVE BAUG,Sr. No.109 (P), Nr.S. B. Patil Public School,Ravet, Pune - 412101.

MAHARERA REGISTRATION NO : P52100015399
Shree Ganesh Tower
Bulk Land (Plot) No. 18, Sector No.4, Sant Nagar, Off Spine Road, Pradhikaran, Pune - 412105

MAHARERA REGISTRATION NO : P52100005276
Bhalchandra Puram
Sr. No. 133 (P), Rajmata Jijau Nagar, Near Shinde Vasti Chowk, Ravet
Pune : 412101

MAHARERA REGISTRATION NO : P52100002143
Polite Precisa
Sr. No. 181(P), Ganesh Nagar, Pipeline Road, Near Shinde Vasti Chowk, Ravet, Pune - 412101.

MAHARERA REGISTRATION NO : P52100001580
Polite Castellum
Gat No. : 1307+1312, Near Sane Chowk, Near Krishna Nagar, Chikhali-Pradhikaran Annex, Pune

MAHARERA REGISTRATION NO : P5210000347